Certificats digitals

certificado digital anf

Amb Vidraassocitas aconsegueix en 24-48 hores el certificat digital que necessites com a persona física o empresa prèvia comprobació de credencials de forma presencial. Perquè puguis realitzar tràmits de manera segura amb l'Administració Pública i Empreses: Tràmits com a presentació i liquidació d'impostos, presentació de recursos i reclamacions, emplenament dades del cens, etc. Et facilitem l'obtenció del teu certificat digital de forma molt senzilla.


TRAMITACIÓ DEL CERTIFICAT DIGITAL: UN PROCÉS SEQÜENCIAL

proces de tramitacio del certificat digital

Vidraassociats és la teva Oficina de Verificació Presencial (OVP) en el procés de tramitació del teu certificat digital:

 • verifiquem la teva identitat com a sol·licitant.
 • autentiquem la teva sol·licitud amb el seu DNI, NIE, etc, sempre en vigor.
 • tramitem i informem de les obligacions i drets dels usuaris perquè pugui obtenir de manera ràpida i àgil el seu certificat digital.
 • et remetem el teu certificat digital al compte d'email que ens facilitis a aquest efecte.


Els passos que has de seguir per a sol·licitar el teu certificat digital són els següents:

 

A. CERTIFICAT DIGITAL PER A PERSONA FÍSICA

 • Sol·licita la teva cita prèvia en les nostres oficines.
   
 • Acredita la teva identitat en la nostra OVP:
 1. Si tens nacionalitat espanyola: DNI o Passaport
 2. Si ets estranger: Document de NIE (Targeta o certificat de residència permanent a Espanya). Si el NIE es justifica amb la comunicació de la Direcció General de Policia, haurà d'acompanyar-se del Document Nacional d'Identitat en cas de ciutadans de la UE, o passaport, tant per a ciutadans comunitaris com extracomunitaris.

Una vegada finalitzat el tramit de la verificació de la documentació acreditativa en nostra OVP, 24-48 hores després et remetrem el teu certificat digital de persona física i podràs començar a utilitzar-lo en els teus tràmits.
 

Validesa del certificat digital: La validesa del certificat electrònic és de 2 anys, amb opció de renovar 2 anys més.
 

COST DEL TU CERTIFICADO DIGITAL

 • Tramitació: 70 € - IVA INCLÒS
 • Renovació: 50€ - IVA INCLÒS

 

B) CERTIFICAT DIGITAL PER A PERSONA JURÍDICA

Com OVP que som, hauràs de concertar amb nosaltres cita prèvia i personar-te en les nostres oficines amb la documentació necessària en cada cas.

Tipus de Certificats de Representant legal 

 • Representant Legal de Persona Jurídica: Si ets representant legal d'una empresa i no administrador únic o solidari.
 • Representant Legal per Administradors únics i solidaris: Si ets representant legal administrador únic o solidari, inscrit correctament en el Registre Mercantil, d'una societat anònima o limitada.
 • Representant Legal de Entitat sense Personalitat Jurídica: Comunitats de propietaris, comunitats de herències jacents, unions temporals d'empreses ...
   

Documentació a aportar

1. Representant Legal de Persona Jurídica

Documentació relativa a la entitat:

 • Les societats mercantils i altres persones jurídiques la inscripció sigui obligatòria en el Registre Mercantil:
  • Escriptura pública de constitució. Còpia autèntica en què aparegui la inscripció en el Registre Mercantil.
  • Targeta NIF.
 • Les associacions, fundacions i cooperatives no inscriptibles en el Registre Mercantil:
  • Resolució d'inscripció en el registre públic competent.
  • Targeta NIF.
 • Les societats civils i altres persones jurídiques:
  • Document públic o privat de constitució.
  • En cas de ser document privat, ha de contenir el segell d'un organisme públic (per exemple, Comunitat Autònoma, Agència Tributària, etc.) Targeta NIF.

Documentació relativa al representant legal:

 • DNI, NIE o targeta de residència vigents. Si el NIE es justifica amb la comunicació de la Direcció General de Policia, s'ha d'acompanyar d'el Document nacional d'identitat en cas de ciutadans de la UE, o passaport, tant per a ciutadans comunitaris com extracomunitaris.
 • Per administradors de societats mercantils, còpia autèntica de l'escriptura de nomenament, en la qual consti la inscripció en el Registre Mercantil.
 • Per representant d'associacions, fundacions i cooperatives no inscriptibles en el Registre Mercantil, document públic o privat de nomenament en el qual aparegui la durada de l'càrrec i relolución d'inscripció de l'nomenament en el registre públic competent.
 • Per representants de societats civils i altres persones jurídiques, document públic o privat de nomenament en el qual consti la durada de l'càrrec.
   

2. Representant Legal per Administradors únics i solidaris

Documentació relativa a la entitat:

Aquest tipus de certificat només està previst per a societats anònimes i societats limitades:

 • Escriptura pública de constitució. Còpia autèntica en què aparegui la inscripció en el Registre Mercantil.
 • Targeta NIF.

Documentació relativa al representant legal:

 • DNI, NIE o targeta de residència vigents. Si el NIE es justifica amb la comunicació de la Direcció General de Policia, s'ha d'acompanyar d'el Document nacional d'identitat en cas de ciutadans de la UE, o passaport, tant per a ciutadans comunitaris com extracomunitaris.
 • Per administradors de societats mercantils, còpia autèntica de l'escriptura de nomenament com a administrador únic o administrador solidari, en què consti la inscripció en el Registre Mercantil.
   


3. Representant Legal de Entitat sense Personalitat Jurídica


Documentació relativa a la entitat:

Les entitats que s'hagin d'inscriure en un registre públic o especial presentaran més de la sol·licitud, el certificat o nota simple acreditativa de la seva inscripció en el registre, expedit en la data de sol·licitud o en els quinze dies anteriors. En particular s'aportaran els següents documents:

 • Fons d'inversió, fons de capital-risc, fons de regulació de mercat de títols hipotecaris, fons de titulació hipotecària, fons de titulació d'actius, fons de garantia d'inversions i fons de pensions: certificat d'inscripció en el registre corresponent de l'Ministeri que ostenta aquestes competències o de la Comissió Nacional de l'Mercat de Valors en el qual consti la identificació de la identitat gestora de fons.
 • Comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comuna: certificat d'inscripció dels estatuts en el registre de l'Ministeri que ostenta aquestes competències o, si escau, de l'registre corresponent de la comunitat autònoma.
 • Unions temporals d'empreses acollides al seu règim fiscal especial: certificat d'inscripció en el registre especial d'unions temporals d'empreses. No serà necessària l'aportació d'aquesta documentació quan l'Agència Estatal d'Administració Tributària intervingui com a autoritat d'identificació i registre en l'emissió de l'certificat electrònic.
 • Les entitats que no hagin d'estar inscrites en algun registre públic o especial presentaran, juntament amb la sol·licitud, les escriptures públiques, contractes, estatuts, pactes o qualssevol altres documents que puguin acreditar la seva constitució, vigència i identificació dels membres que les integren.

Documentació relativa al representant legal:

La representació de l'entitat s'acreditarà mitjançant: els documents notarials que acreditin les facultats de representació de la persona sol·licitant de l'certificat, o mitjançant poder especial atorgat a l'efecte. La representació de l'entitat també es podrà justificar amb els documents privats de designació de representant que procedeixi en cada cas. En particular, podrà acreditar-se la representació mitjançant els següents documents:

 • Document de designació de representant de l'herència jacent, subscrit per tots els hereus, amb expressió del nom, cognoms i DNI o número de passaport de l'representant, quan no hagi estat designat administrador judicial o marmessor amb plenes facultats d'administració.
 • Còpia de l'Acta de la reunió de la Junta de Propietaris en la qual es va nomenar a el President de la Comunitat, tractant-se de comunitats en règim de propietat horitzontal.
 • Document subscrit per un nombre de membres que resulti suficient conforme al que preveu l'article 398 de el Codi Civil per representar la majoria dels interessos de l'entitat, si es tracta de comunitats de béns i societats civils sense personalitat jurídica, en el qual es designa la persona que la representa per sol·licitar el certificat. Per administradors de societats mercantils, còpia autèntica de l'escriptura de nomenament, en la qual consti la inscripció en el Registre Mercantil.


COSTE DE TU CERTIFICADO DIGITAL PERSONA JURÍDICA

 • Tramitación: 130 € - IVA INCLUIDO
 • Renovación: 50€ - IVA INCLUIDO
   

Contacta amb Vidraassociats i tanquem cita per a la gestió del teu certificat digital de persona física o empresa. En 24 hores podràs utilitzar el teu certificat electrònic qualificat per a realitzar els teus tràmits.

Assessoria per a autònoms i empreses en comptabilitat, laboral, financera, jurídic i altres serveis, buscant sempre la millor solució per als teus interessos. Gestió àgil i transparent, amb un equip professional expert.

ON ESTEM

Avda. Roma, 107 - 1º C
08029 Barcelona

935 394 000